Vitalija Kolisova, savaitraštis ATGIMIMAS   |   2011-11-05

„WikiLeaks“ dienos suskaičiuotos?

  
„WikiLeaks“ dienos suskaičiuotos? J.Assange\\\\\\\'as pripažino, kad jo organizacija turi rimtų finansinių bėdų.

Pa­vie­ši­nu­si tūks­tan­čius slap­tų JAV di­plo­ma­ti­jos kor­pu­so do­ku­men­tų „Wi­ki­Le­aks“ už­si­trau­kė di­džiu­lę šios vals­ty­bės ne­ma­lo­nę. Or­ga­ni­za­ci­ją ir jos va­do­vus ėmė per­se­kio­ti įvai­rios bė­dos. „Wiki­Le­aks“ įkū­rė­jas Ju­lia­nas As­san­ge’as jau be­veik me­tus gy­ve­na na­mų areš­to są­ly­go­mis Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je, kur lau­kia Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo spren­di­mo dėl ga­li­mos jo eks­tra­di­ci­jos Šve­di­jai.

Šio­je vals­ty­bė­je jam pa­reikš­ti daug abe­jo­nių ke­lian­tys kal­ti­ni­mai dėl sek­su­a­li­nės prie­var­tos. Ne­at­me­ta­ma ga­li­my­bė, kad, per­da­vus J. As­san­ge’ą Šve­di­jai, ši iš­duo­tų jį JAV, kur jam grės­tų kur kas rim­tes­ni kal­ti­ni­mai, už ku­riuos ski­ria­ma mir­ties baus­mė. Ne­ga­na to, jo va­do­vau­ja­mas tin­kla­la­pis yra už­draus­tas dau­ge­ly­je ša­lių, tarp jų – JAV, Pran­cū­zi­jo­je, Da­ni­jo­je, Is­lan­di­jo­je ir Aust­ra­li­jo­je. Iš „Wi­ki­Le­aks“ at­im­tas in­ter­ne­ti­nis do­me­nas, to­dėl slap­ti do­ku­men­tai jau ku­rį lai­ką bu­vo vie­ši­na­mi nau­do­jan­tis in­ter­ne­to srau­tais (tor­ren­tais) ar per ži­niask­lai­dos at­sto­vus.
„Wi­ki­Le­aks“ duo­me­nų ba­zes nuo­la­tos ata­kuo­ja pro­gra­mi­šiai, o prieš mė­ne­sį pa­skelb­ta, kad per vie­ną to­kį įsi­lau­ži­mą vi­suo­me­nei bu­vo nu­te­kin­ti ne­re­da­guo­ti duo­me­nys su JAV slap­tų­jų agen­tų ir jų ben­dra­dar­bių var­dais bei pa­var­dė­mis. Tai su­kė­lė rim­tą grės­mę šių as­me­nų sau­gu­mui, to­dėl ati­tin­ka­mai pa­kurs­tė dar di­des­nį kai ku­rių JAV val­džios at­sto­vų ir tam tik­ros vi­suo­me­nės da­lies pa­si­pik­ti­ni­mą „Wi­ki­Le­aks“ at­žvil­giu. Ga­liau­siai šią sa­vai­tę pra­neš­ta, kad dėl lė­šų sty­giaus or­ga­ni­za­ci­ja stab­do slap­tų do­ku­men­tų vie­ši­ni­mą ir vi­są sa­vo dė­me­sį tel­kia fi­nan­si­nės pa­ra­mos pa­ieš­kai. Ir nors jos at­sto­vai ža­da, kad prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­ma veik­la bus at­nau­jin­ta, jie pri­pa­žįs­ta, kad be fi­nan­si­nės pa­ra­mos „Wi­ki­Le­aks“ ga­li ne­iš­gy­ven­ti.
 
Blo­kuo­ja­mos rė­mė­jų do­ta­ci­jos
 
J.As­san­ge’as pir­ma­die­nį Lon­do­ne su­ren­gė spau­dos kon­fe­ren­ci­ją, ku­rio­je pa­reiš­kė, kad „Wi­ki­Le­aks“ kol kas ne­be­ga­li tęs­ti slap­tos do­ku­men­ta­ci­jos vie­ši­ni­mo, nes ne­be­tu­ri tam lė­šų. Pa­sak jo, JAV fi­nan­si­nės kom­pa­ni­jos at­si­sa­ko pri­im­ti or­ga­ni­za­ci­jai jos ša­li­nin­kų ski­ria­mą fi­nan­si­nę pa­ra­mą, to­dėl į dau­gy­bę teis­mi­nių gin­čų vi­sa­me pa­sau­ly­je įsi­vė­lu­si „Wi­ki­Le­aks“ be­veik at­si­dū­rė ties ban­kro­to ri­ba. „Nuo 2010 me­tų gruo­džio 7 die­nos Ame­ri­kos ban­kas, „Vi­sa“, „Mas­ter­card“, „Pa­y­Pal“ ir „Wes­tern Union“ pra­dė­jo tai­ky­ti sa­va­va­liš­ką ir ne­tei­sė­tą blo­ka­dą (...) Dėl šios blo­ka­dos or­ga­ni­za­ci­ja ne­te­ko de­šim­čių mi­li­jo­nų sva­rų gy­vy­biš­kai bū­ti­nos pa­ra­mos“, – sa­kė J.As­san­ge’as.
 
Jo tei­gi­mu, or­ga­ni­za­ci­ja pra­ra­do apie 95 pro­cen­tus ga­li­mų apy­var­ti­nių lė­šų kaip tik tuo me­tu, kai dėl dau­giau nei pen­kias­de­šim­ty­je vals­ty­bių vie­ši­na­mos slap­tos in­for­ma­ci­jos ir ko­vos bei by­li­nė­ji­mo­si su šios ini­cia­ty­vos prie­ši­nin­kais dėl jų tai­ko­mų ap­ri­bo­ji­mų ir sank­ci­jų ten­ka pa­deng­ti be­pre­ce­den­tes iš­lai­das.
Anot J.As­san­ge’o, to­kie JAV fi­nan­si­nių ins­ti­tu­ci­jų veiks­mai prieš­ta­rau­ja ne tik įsta­ty­mams ar vi­suo­me­nė­je vyks­tan­tiems pro­ce­sams, bet pra­si­len­kia net ir su de­mo­kra­tijos prin­ci­pais. Jis pa­brė­žė, kad JAV fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos pa­skelb­to­se iš­va­do­se nu­ro­do­ma, kad mi­nė­tai fi­nan­si­nei blo­ka­dai prieš „Wi­ki­Le­aks“ vyk­dy­ti tei­si­nių prie­žas­čių nė­ra, ta­čiau Ame­ri­kos ban­kas, „Vi­sa“, „Mas­ter­card“, „Pa­y­Pal“ ir „Wes­tern Union“ esą į šias iš­va­das ne­re­a­guo­ja ir to­liau at­si­sa­ko pri­im­ti or­ga­ni­za­ci­jai ski­ria­mą pa­ra­mą. Ko­men­tuo­da­mos to­kius sa­vo veiks­mus BBC nau­jie­nų tar­ny­bai, kom­pa­ni­jos „Pa­y­Pal“ ir „Vi­sa“ pa­reiš­kė, kad „Wi­ki­Le­aks“ pa­žei­dė jų „Pri­im­ti­no nau­do­ji­mo tai­syk­les“ vie­šin­da­ma bei ra­gin­da­ma pa­vie­šin­ti slap­tą in­for­ma­ci­ją ir taip tik­riau­siai pa­žeis­da­ma JAV įsta­ty­mus. Ta­čiau J.As­san­ge’as tei­gia, kad mi­nė­ta fi­nan­si­nė blo­ka­da tė­ra „Wi­ki­Le­aks“ veik­la ne­pa­ten­kin­tų JAV de­ši­nių­jų po­li­ti­nių jė­gų kerš­to kam­pa­ni­jos da­lis. Pa­sak jo, ši kerš­to kam­pa­ni­ja ap­ima ne tik or­ga­ni­za­ci­jai ski­ria­mos fi­nan­si­nės pa­ra­mos blo­ka­vi­mą, bet ir vie­šų­jų ry­šių ak­ci­jas prieš „Wi­ki­Le­aks“ dar­buo­to­jus ar pa­tį J.As­san­ge’ą bei gra­si­ni­mus fi­ziš­kai su jais su­si­do­ro­ti.
 
Be ko­vos ne­pa­si­duos
 
Or­ga­ni­za­ci­jos at­sto­vai skel­bia, kad pas­ta­ruo­sius vie­nuo­li­ka mė­ne­sių slap­ti JAV do­ku­men­tai bu­vo vie­ši­na­mi nau­do­jant su­kaup­tus fi­nan­si­nius re­zer­vus, ta­čiau, pas­ta­rie­siems spar­čiai sen­kant, nu­spręs­ta li­ku­sias lė­šas su­telk­ti ko­vai su pa­ra­mą „Wi­ki­Le­aks“ at­si­sa­kan­čio­mis pri­im­ti JAV fi­nan­si­nė­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis ir pa­pil­do­mos fi­nan­si­nės pa­ra­mos pri­trau­ki­mui. J.As­san­ge’o tei­gi­mu, ben­dro­vė jau ėmė­si tei­si­nių veiks­mų prieš „Wi­ki­Le­aks“ tin­kla­la­pio drau­di­mą Is­lan­di­jo­je, Da­ni­jo­je, Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je, Aust­ra­li­jo­je ir JAV. Pa­sak jo, or­ga­ni­za­ci­ja taip pat krei­pė­si į Eu­ro­pos Ko­mi­si­ją, kad ši pra­dė­tų ty­ri­mą dėl ne­tei­sė­tų JAV fi­nan­si­nių ins­ti­tu­ci­jų veiks­mų Eu­ro­po­je. Spren­di­mą šiuo klau­si­mu Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja tu­rė­tų pa­skelb­ti lap­kri­čio vi­du­ry­je.
 
Be to, „Wi­ki­Le­aks“ pra­dė­jo ak­ty­vią lė­šų pri­trau­ki­mo kam­pa­ni­ją. Or­ga­ni­za­ci­jos in­ter­ne­to pus­la­py­je pa­skelb­tas ra­gi­ni­mas skir­ti do­ta­ci­jas ir nu­ro­dy­ti bū­dai, kaip tą ga­li­ma pa­da­ry­ti apei­nant Ame­ri­kos ban­ko, „Vi­sa“, „Mas­ter­card“, „Pa­y­Pal“ ir „Wes­tern Union“ tai­ko­mą blo­ka­dą. „Be­veik me­tus mes ko­vo­jo­me su ne­tei­sė­ta fi­nan­si­ne blo­ka­da. Mes ne­ga­li­me leis­ti, kad stam­bios JAV fi­nan­si­nės kom­pa­ni­jos spręs­tų už vi­są pa­sau­lį, ką rem­ti už sa­vo pi­ni­gus. Mū­sų ko­vos bran­giai kai­nuo­ja. Pra­šo­me pa­rem­ti da­bar“, – ra­šo­ma „Wi­ki­Le­aks“ sve­tai­nė­je. Skel­bia­ma, kad or­ga­ni­za­ci­jos teis­mi­nėms ko­voms rei­kia maž­daug 1,2 mln. sva­rų ster­lin­gų.
Ga­liau­siai or­ga­ni­za­ci­ja tu­ri gau­sų bū­rį rė­mė­jų, ku­rie ne tik fi­nan­siš­kai re­mia „Wi­ki­Le­aks“ veik­lą, bet ir pa­de­da ko­vo­ti su pro­gra­mi­šių ata­ko­mis ar­ba pa­tys ata­kuo­ja or­ga­ni­za­ci­jos prie­ši­nin­kų in­ter­ne­ti­nes sve­tai­nes bei duo­me­nų ba­zes. Vie­na to­kia rė­mė­jų gru­pė, pa­va­din­ta „Ano­ny­mous“, 2010 me­tų gruo­dį pri­si­ė­mė at­sa­ko­my­bę už ki­ber­ne­ti­nes ata­kas prieš tas pa­čias JAV fi­nan­si­nes kom­pa­ni­jas, ku­rios at­si­sa­ko pri­im­ti ša­li­nin­kų do­ta­ci­jas „Wi­ki­Le­aks“ ar šiaip yra prie­šiš­kos jos veik­lai. „Ano­ny­mous“ taip pat pra­dė­jo „Wi­ki­Le­aks“ pir­mi­nį tiks­lą tę­sian­čią ir įgy­ven­di­nan­čią kam­pa­ni­ją „Le­aks­pin“, ku­rios es­mė – pa­čios ak­tu­a­liau­sios „Wi­ki­Le­aks“ tu­ri­mos in­for­ma­ci­jos at­rū­šia­vi­mas ir pri­sta­ty­mas vi­suo­me­nei per po­pu­lia­riau­sius in­for­ma­vi­mo ka­na­lus, tarp jų ir „You­Tu­be“.
 
Ėmu­sis vi­sų šių veiks­mų ir pa­lai­ko­ma gau­saus bū­rio iš­ti­ki­mų ger­bė­jų „Wi­ki­Le­aks“ ti­ki­si, kad lap­kri­čio 28 die­ną ga­lės at­nau­jin­ti JAV slap­tų di­plo­ma­ti­nio kor­pu­so do­ku­men­tų vie­ši­ni­mą. Ta­čiau or­ga­ni­za­ci­jos at­sto­vai ne­at­me­tė ga­li­my­bės, kad, ne­su­rin­kus už­tek­ti­nai lė­šų, do­ku­men­tų vie­ši­ni­mas ga­li nu­si­kel­ti vė­les­niam lai­kui ar­ba iš vi­so bū­ti nu­trauk­tas. Nors „Wi­ki­Le­aks“ ža­da, kad be ko­vos ne­pa­si­duos, kai ku­rie ap­žval­gi­nin­kai tei­gia, kad kol kas or­ga­ni­za­ci­jos veik­los at­nau­ji­ni­mo per­spek­ty­vos at­ro­do mig­lo­tai ir, jei ji ar­ti­miau­siu me­tu ne­gaus rei­kia­mo fi­nan­sa­vi­mo, ti­kė­ti­na, kad „Wi­ki­Le­aks“ ban­kru­tuos nė ne­spė­ju­si pra­dė­ti ko­vos.
 

  

Komentarai

Naujausi straipsniai