Laura Kirvelytė   |   2011-02-15

Bausti negalima tylėti

  
Bausti negalima tylėti Krem­lius ir A.Lu­ka­šen­ka, net ir be­si­vai­dy­da­mi iki žie­žir­bų, vie­nas ki­to at­si­sa­ky­ti.

Porinkiminės represijos Lukašenkos režimui „kainavo” langą į Vakarus. Bet ar pakartotinė izoliacijos terapija „išgydys” Minską nuo diktatūros?

="text-align: left">Ara­biš­ką­jį pa­sau­lį kre­čian­tis dik­ta­tū­rų „kli­bi­ni­mo“ va­jus „pas­ku­ti­nį­ Eu­ro­pos dik­ta­to­rių“ sėk­min­gai ap­len­kia – de­mo­kra­tinės Bal­ta­ru­si­jos vil­tis iš­vai­ky­ta kar­tu su pro­tes­tais, o Bal­ta­ru­si­jos Eu­ro­po­je vi­zi­ja nu­blan­ko taip ir ne­spė­ju­si iš­ryš­kė­ti. Šian­dien Va­ka­rai ir Mins­kas vėl sto­vi at­su­kę vie­nas ki­tam nu­ga­ras. Vis dėl­to ky­la klau­si­mas, ar pa­kar­to­ti­ne „sank­ci­jų te­ra­pi­ja“ ES ir JAV pa­vyks pa­lauž­ti Mins­ko imu­ni­te­tą de­mo­kra­tizacijai?                   
 
At­nau­jin­ti „juo­die­ji są­ra­šai“

Sau­sio 31–ąją ES ir JAV pa­skel­bė grą­ži­nan­čios sank­ci­jas Bal­ta­ru­si­jos re­ži­mo at­sto­vams ir jo rė­mė­jams, pri­si­dė­ju­siems prie po­rin­ki­mi­nių pro­tes­tų nu­mal­ši­ni­mo bei su­si­do­ro­ji­mo su jų da­ly­viais. Į ge­ro­kai pra­plės­tus „juo­duo­sius są­ra­šus“ as­me­nų, ku­riems drau­džia­ma pa­tek­ti į ES ir JAV, pa­te­ko 158 Bal­ta­ru­si­jos pi­lie­čiai, 157 iš jų įšal­dy­tas tu­ri­mas tur­tas ir są­skai­tos ES bei JAV. Prie sank­ci­jų Mins­kui pa­reiš­kė pri­si­dė­sian­ti ir „pa­sau­lio ban­ki­nin­kys­tės cen­tras“ Švei­ca­ri­ja, nors pas­ta­ro­ji ir ne­pri­klau­so ES. Be to, JAV įve­dė ir drau­di­mą sa­vo įmo­nėms su­da­ry­ti san­do­rius su Bal­ta­ru­si­jos naf­tos per­dir­bi­mo mo­no­po­li­nin­ke „Bel­nef­te­chim“.

To­kio po­bū­džio sank­ci­jas Aliak­san­dro Lu­ka­šen­kos re­ži­mo at­sto­vams ES ir JAV įve­dė 2006–ai­siais po gau­sių pa­žei­di­mų ir bru­ta­laus pro­tes­tų mal­ši­ni­mo ly­dimo A.Lu­ka­šen­kos per­rin­ki­mo tre­čia­jai ka­den­ci­jai. Tuo­met į „juo­duo­sius są­ra­šus“ pa­te­ko 41 Bal­ta­ru­si­jos po­li­ti­kas ir vals­ty­bės tar­nau­to­jas. 2008–ųjų ru­de­nį ES nu­spren­dė kiek su­švel­nin­ti sank­ci­jas Bal­ta­ru­si­jai – lai­ki­nai su­stab­dy­tas drau­di­mas Bal­ta­ru­si­jos vals­ty­bės pa­rei­gū­nams ke­liau­ti po ES ša­lis, ta­čiau jų są­skai­tos ES ša­lių ban­kuo­se ir to­liau li­ko įšal­dy­tos. Be to, sank­ci­jų Bal­ta­ru­si­jai su­švel­ni­ni­mas bu­vo lai­ki­no po­bū­džio ir pri­klau­sė nuo Mins­ko da­ro­mos pa­žan­gos ke­ly­je į de­mo­kra­tiją.

ES spren­di­mą su­teik­ti Bal­ta­ru­si­jai „ban­do­mą­jį lai­ko­tar­pį“ pa­ska­ti­no tai, kad 2008–ųjų va­sa­rą A.Lu­ka­šen­kos re­ži­mas pa­lei­do tris po­li­ti­nius ka­li­nius, tarp jų – ir bu­vu­sį kan­di­da­tą į pre­zi­den­tus Aliak­san­drą Ko­zu­li­ną. Pa­sak Šve­di­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ro Car­lo Bild­to, tei­gia­mi Bal­ta­ru­si­jos val­džios veiks­mai pri­va­lo bū­ti įver­tin­ti.

Sank­ci­jų Mins­ko re­ži­mui „įšal­dy­mas“ bu­vo pra­tęs­tas ir gruo­džio 19–osios pre­zi­den­to rin­ki­mų Bal­ta­ru­si­jo­je iš­va­ka­rė­se. 
 
Mins­ką už­ta­ria Mask­va

ES ir JAV spren­di­mą su­griež­tin­ti sank­ci­jas Mins­kui ne­tru­ko su­kri­ti­kuo­ti Krem­lius. Ru­si­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ras Ser­ge­jus Lav­ro­vas, kal­bė­da­mas su ko­le­ga iš Lie­tu­vos Aud­ro­niu­mi Ažu­ba­liu, tei­gė, kad Mask­va ne­pri­ta­ria Mins­ko at­sa­kui į po­rin­ki­mi­nius pro­tes­tus (per ku­riuos, be­je, bu­vo su­lai­ky­ti ir ke­li Ru­si­jos pi­lie­čiai – L.K.), ta­čiau Va­ka­rų ke­ti­ni­mas at­si­ri­bo­ti nuo ry­šių su A.Lu­ka­šen­kos re­ži­mu yra ydin­gas ir po­li­tiš­kai mo­ty­vuo­tas. Anot Ru­si­jos už­sie­nio po­li­ti­kos va­do­vo, šiuo me­tu Bal­ta­ru­si­jai rei­ka­lin­gas dia­lo­gas, o ne izo­lia­ci­ja.

Įdo­mu tai, kad pa­grįs­tas ir ga­na pro­por­cin­gas ES ir JAV sank­ci­jas Bal­ta­ru­si­jai kri­ti­kuo­ja po­li­ti­zuo­tų eko­no­mi­nių sank­ci­jų „vir­tuo­zė“ Ru­si­ja. Ko­dėl Ru­si­ja sto­jo gin­ti A.Lu­ka­šen­kos?

Pir­ma, Mask­va iš­nau­do­jo pui­kią pro­gą Mins­kui dar kar­tą pa­ro­dy­ti, kad „Ru­si­ja pa­lai­ko Bal­ta­ru­si­ją net ir tuo­met, kai vi­si nuo šios nu­si­su­ka“. Krem­lius ti­ki­si, kad Mins­kas pri­si­mins šį „gra­žų ges­tą“ ko­kio nors ei­li­nio ne­su­ta­ri­mo aki­vaiz­do­je ir ne­mes „bro­liš­kos“ Ru­si­jos dėl Eu­ro­pos.

An­tra, to­kia Ru­si­jos lai­ky­se­na yra „smū­gis į pa­šir­džius“ Bal­ta­ru­si­jos opo­zi­ci­jai, per kam­pa­ni­ją prieš rin­ki­mus ban­džiu­siai „ap­loš­ti“ A.Lu­ka­šen­ką Ru­si­jos kor­ta. Ki­ta ver­tus, tai – ge­ra pa­mo­ka at­ei­čiai. Bal­ta­ru­si­jos opo­zi­ci­ja tu­rė­jo pro­gos dar kar­tą įsi­ti­kin­ti, kad Krem­lius ir A.Lu­ka­šen­ka, net ir be­si­vai­dy­da­mi iki žie­žir­bų, vie­nas ki­to at­si­sa­ky­ti ne­sku­ba.

Ir ga­liau­siai Mask­va ga­vo dar vie­ną pro­gą leng­vai „įkąs­ti“ Va­ka­rams. Kaip ži­no­ma, Krem­lius to­kių pro­gų ne­pra­lei­džia.  
 
Bal­ta­ru­si­ja rū­ke

Di­džiau­sias Va­ka­rų po­li­ti­kos Bal­ta­ru­si­jos at­žvil­giu pri­va­lu­mas yra tai, kad aiš­kiai at­ski­ria­mas ne­de­mok­ra­tiš­kas re­ži­mas, į ku­rį ir nu­krei­pia­mos sank­ci­jų „ie­tys“, ir Bal­ta­ru­si­jos vi­suo­me­nė, ku­rią Va­ka­rai re­mia. Štai ES, griež­tin­da­ma sank­ci­jas Bal­ta­ru­si­jos re­ži­mo at­sto­vams, pa­ra­mą ša­lies vi­suo­me­nei žmo­gaus tei­sių ap­sau­gos ir de­mo­kra­tijos ska­ti­ni­mo sri­ty­je nu­spren­dė pa­di­din­ti net ke­tu­ris kar­tus. ES plėt­ros ko­mi­sa­ras Ste­fa­nas Fu­e­le in­for­ma­vo, kad šiais me­tais ES ke­ti­na skir­ti Bal­ta­ru­si­jai 15,6 mln. eu­rų, nors pra­ėju­siais me­tais to­kia ES pa­gal­ba Bal­ta­ru­si­jos vi­suo­me­nei sie­kė tik 4 mln. eu­rų. Per Var­šu­vo­je vy­ku­sią kon­fe­ren­ci­ją Bal­ta­ru­si­jos opo­zi­ci­jai bu­vo su­rink­ta 87 mln. eu­rų pa­ra­mos iš 36 ša­lių do­no­rių.

Pa­stan­gos „už­si­au­gin­ti“ bū­si­mą de­mo­kra­tinę kar­tą Bal­ta­ru­si­jo­je – tva­ri il­ga­lai­kė stra­te­gi­ja. Ta­čiau ar­ti­miau­siu lai­ko­tar­piu Bal­ta­ru­si­ja Va­ka­rų fron­te sken­di gi­liau­sia­me rū­ke. Spal­va bū­si­mai Bal­ta­ru­si­jos re­vo­liu­ci­jai ren­ka­ma jau dau­gy­bę me­tų, o spal­vin­ti kaip nė­ra, taip nė­ra ką. Iš tie­sų re­vo­liu­ci­ją Bal­ta­ru­si­jo­je „su­lai­ko“ ke­le­tas veiks­nių.

Vi­sų pir­ma ne­pa­si­ten­ki­ni­mas A.Lu­ka­šen­kos re­ži­mu nė­ra pla­taus mas­to. „Pas­ku­ti­nio Eu­ro­pos dik­ta­to­riaus“ kumš­tis yra pri­slė­gęs ki­taip mąs­tan­čius in­te­lek­tu­a­lus ir de­mo­kra­tiškai nu­si­tei­ku­sį jau­ni­mą. Ki­ta Bal­ta­ru­si­jos vi­suo­me­nės da­lis vis dar yra pa­ten­kin­ta „duo­nos ir tvar­kos“ pa­rū­pi­nan­čiu re­ži­mu.

An­tra, net ir opo­zi­ci­ja ne­ma­to aiš­kių ir pa­sie­kia­mų at­ei­ties al­ter­na­ty­vų Bal­ta­ru­si­jai. Eu­ro­pa kaip to­kia skam­ba pa­trauk­liai, ta­čiau yra aki­vaiz­du, kad Bal­ta­ru­si­jos eu­ro­pei­za­ci­ja už­truks. O „tar­pi­nės“ su­iru­tės, ko­kia šiuo me­tu yra Mol­do­vo­je, Mins­kas pri­si­bi­jo.

Aki­vaiz­du, kad tik ką su­griež­tin­tų ES ir JAV sank­ci­jų po­li­ti­ka – ne iš­ei­tis. Ne­ga­na to, ši po­li­ti­ka at­ro­do „kaž­ką rei­kė­jo da­ry­ti“ po­bū­džio. Sank­ci­jos Bal­ta­ru­si­jos pa­rei­gū­nams – ne nau­jie­na. Jos eg­zis­tuo­ja nuo 2006–ųjų. Ir su­švel­nin­tos bu­vo vei­kiau kaip „po­li­ti­nis pa­ska­ti­namasis pri­zas“ Mins­kui, kai bu­vo pa­leis­ti po­li­ti­niai ka­li­niai, o ne „ap­do­va­no­ji­mas“ už pa­žan­gą ke­ly­je į de­mo­kra­tiją. Be to, įver­tin­ti ta­ria­mos Mins­ko pa­žan­gos, o kar­tu – ir sank­ci­jų tiks­lin­gu­mo, iki šiol ne­bu­vo pro­gos. Tik da­bar įvy­ko „tes­tas“ – A.Lu­ka­šen­kos rin­ki­mai – ku­ris prieš pen­ke­rius me­tus šias sank­ci­jas ir iš­pro­vo­ka­vo.

Tai­gi po „ne­iš­lai­ky­to tes­to“ ga­li­me sa­ky­ti, kad iš tie­sų sank­ci­jos ne­su­vei­kė. Ap­skri­tai pats sank­ci­jų po­li­ti­kos il­ga­lai­kiš­ku­mas jau ro­do jų ne­sėk­mę. Sank­ci­ja tu­ri tu­rė­ti „smū­gi­nį“ efek­tą ir mo­ty­vuo­ti vals­ty­bę kuo spar­tes­nėms per­mai­noms. Tai­ko­mos il­gą lai­ką, sank­ci­jos tie­siog „nu­krei­pia“ ša­lies gy­ve­ni­mą tam tik­ro­mis kryp­ti­mis. Ki­taip ta­riant, prie sank­ci­jų yra ga­na grei­tai pri­si­tai­ko­ma. Apie­ tai kal­ba ir Bal­ta­ru­si­jos pa­rei­gū­nai, pa­te­kę į „juo­duo­sius są­ra­šus“. Anot jų, ES ir JAV jiems už­drau­dė tai, ko šie ir taip ne­da­ran­tys, o Va­ka­rai taip la­biau nu­bau­džian­tys pa­tys sa­ve, o ne Bal­ta­ru­si­ją.
 
Gy­dy­mas pa­gal se­ną re­cep­tą?

Tad ko­dėl JAV ir ES vie­to­je nau­jos, veiks­min­ges­nės, prie­mo­nės „iš­ra­šė“ A.Lu­ka­šen­kos re­ži­mui „pa­si­bai­gu­sio ga­lio­ji­mo“ re­cep­tą?

Vi­sų pir­ma aki­vaiz­du, kad, no­rint „pa­lauž­ti“ A.Lu­ka­šen­ką, rei­kia kur kas „skau­des­nio“ sank­ci­jų pa­ke­to, ap­iman­čio ir eko­no­mi­nes sank­ci­jas. Tai ne­iš­ven­gia­mai tu­rė­tų įta­kos ir vi­suo­me­nei. O tam JAV ir ES vi­du­je trūks­ta su­ta­ri­mo bei po­li­ti­nės va­lios.

An­tra, Va­ka­rai tie­siog ne­ži­no veiksm­in­gos al­ter­na­ty­vos šiuo me­tu ga­lio­jan­čioms sank­ci­joms. Tie­sa yra ir ta, kad Bal­ta­ru­si­ja, nors ir esan­ti pa­čio­je Eu­ro­pos „šir­dy­je“, nuo ES yra san­ty­ki­nai au­to­no­miš­ka. Tai­gi A.Lu­ka­šen­ka ga­li bū­ti taip pat sun­kiai pa­lau­žia­mas kaip Ira­no pre­zi­den­tas Mah­mou­das Ah­ma­di­ne­dža­das ar Ve­ne­su­e­los ly­de­ris Hu­go Cha­ve­zas.

Tre­čia, pa­tys Va­ka­rai yra ne­men­kai kri­ti­kuo­ja­mi už „dvi­gu­bų“ stan­dar­tų po­li­ti­ką. Nors Azer­bai­dža­no ir Bal­ta­ru­si­jos po­li­ti­nė pa­dė­tis yra la­bai pa­na­ši, ES at­sto­vai prieš ke­lias sa­vai­tes per vy­ku­sį vi­zi­tą Ba­ku de­mo­kra­tizacijos te­mos sten­gė­si ne­nag­ri­nė­ti. Nie­kam ne pa­slap­tis, kad to­kio „tak­tiš­ku­mo“ prie­žas­tis – du­jos ir naf­ta. Ta­čiau kas­dien sun­kiau da­ro­si at­sa­ky­ti į klau­si­mą, ko­dėl vie­na­me fron­te Va­ka­rai tu­ri „am­ži­nus prie­šus“, o ki­ta­me – naf­ta kve­pian­čius „am­ži­nus in­te­re­sus“?

  

Komentarai

Naujausi straipsniai