Indrė Makaraitytė, savaitraštis ATGIMIMAS   |   Ru­si­ja mai­nais už pa­ra­mą Baltarusijai sie­kia nau­dos.   |   2011-06-09

Baltarusijoje nebėra gyventi geriau

  
Baltarusijoje nebėra gyventi geriau

Baltarusijoje – vis didėjanti ekonominė krizė. Valiutos vertė mažėja, o Aliaksandras Lukašenka piktinasi, kad žmonės siaubia lentynas ir kaupia sandėlius po lovomis. Bet, kainoms išaugus 50–70 procentų, žmonės tikisi paties blogiausio ir tikrai nelabai žino, ko jiems imtis. Ir išties daug pasirinkimų A.Lukašenka neturi.

Aną sa­vai­tę Bal­ta­ru­si­jos rub­lis bu­vo de­val­vuo­tas an­trą kar­tą per trum­pą lai­ką. Li­tas da­bar kai­nuo­ja be­veik 2000 bal­ta­ru­siš­kų rub­lių, t.y. pa­bran­go dvi­gu­bai. „Tur­būt to­kia yra re­a­li mū­sų Bal­ta­ru­si­jos rub­lio ver­tė“, – su­si­tai­kęs su lem­ti­mi sa­ko Alek­se­jus, Bal­ta­ru­si­jos ver­sli­nin­kas.
Anot Ri­man­to Rudz­kio, fi­nan­sų ana­li­ti­ko, Bal­ta­ru­si­jo­je su­tri­ko fi­nan­sų rin­ka, ša­lies ban­kai pri­trū­ko lais­vos va­liu­tos, va­liu­tos pri­trū­ko ir įmo­nės. „A.Lu­ka­šen­ka ne­įver­ti­no fi­nan­si­nės būk­lės ir pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je tik­rai ne­pa­ma­tuo­tai pa­di­di­no vals­ty­bės iš­lai­das. Su­tri­ko po­li­ti­nė ap­lin­ka, pa­blo­gė­jo Bal­ta­ru­si­jos san­ty­kiai su Va­ka­rų pa­sau­liu. Jiems sun­ku šiuos klau­si­mus spręs­ti, t.y. ar pra­šy­ti ES, ar Tarp­tau­ti­nio va­liu­tos fon­do pa­ra­mos. Tuo anks­čiau Bal­ta­ru­si­ja bu­vo pa­si­nau­do­ju­si“, – aiš­ki­na R.Rudz­kis.
 
Kal­bi­na­mi žmo­nės vie­no­je iš Mins­ko par­duo­tu­vių skai­čia­vo, kaip pa­sun­kė­jo jų gy­ve­ni­mas. Al­gos, pen­si­jos kol kas yra to­kios pa­čios, kaip ir bu­vo, o kai ku­rių pro­duk­tų kai­nos iš­au­go net ke­lis kar­tus.
 
Bal­ta­ru­si­jos va­do­vas Aliak­san­dras Lu­ka­šen­ka aną sa­vai­tę pa­reiš­kė nu­si­vy­lęs žmo­nių re­ak­ci­ja į rub­lio nu­ver­tė­ji­mą. Jo ma­ny­mu, bal­ta­ru­siai už­ki­bo ant ru­siš­kos ži­niask­lai­dos kab­liu­ko ir šios ša­lies in­ten­ci­jų kel­ti pa­ni­ką. Iš­ties bū­ta pra­ne­ši­mų, kad Bal­ta­ru­si­jos par­duo­tu­vių len­ty­nos iš­šluo­tos ir ne­li­ko net deg­tu­kų.
 
Iš tie­sų im­por­ti­nių pre­kių Bal­ta­ru­si­jo­je šiek tiek su­ma­žė­jo, bet jų pa­si­rin­ki­mas – pa­kan­ka­mas.
 
Di­džiau­sia bė­da žmo­nėms – už ką nu­si­pirk­ti
 
Ir bal­ta­ru­siai ne­ži­no, ko dar ti­kė­tis – val­džia men­kai in­for­muo­ja žmo­nes, ko­kių veiks­mų ji ke­ti­na im­tis to­liau. Pen­si­nin­kė Va­len­ti­na Be­lou­so­va, la­kū­no naš­lė, šian­dien brau­kia aša­rą. Ji pri­si­me­na, kad jos tė­vas žu­vo pir­mo­sio­mis Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro die­no­mis, ji daug pri­si­ken­tė­ju­si per sa­vo gy­ve­ni­mą, so­viet­me­čiu su­ge­bė­jo tau­py­da­ma rub­lį prie rub­lio šį bei tą įsi­gy­ti, o da­bar sau ne­ga­li leis­ti nie­ko – ne­tu­ri nei šal­dy­tu­vo, nei nor­ma­lios vi­ryk­lės. Tik se­ną te­le­vi­zo­rių. Nors pi­ni­gų ne­švais­to. O da­bar iš­vis ne­įsi­vaiz­duo­ja, kaip iš­gy­vens.
 
„Jūs ži­no­te, tai yra taip su­dė­tin­ga. Vi­sa tai iš­gy­ven­ti yra la­bai sun­ku. At­ro­do, nie­kur ne­švais­to­me pi­ni­gų, bet iki mė­ne­sio pa­bai­gos vos vos iš­tem­pia­me. Štai nu­pir­kau aš­tuo­nias švie­žias bul­ves, man dau­giau ne­rei­kia. Ir su­mo­kė­jau dau­giau ne­gu 9 tūks­tan­čius rub­lių. Ar vie­na bul­vė ga­li kai­nuo­ti 2 tūks­tan­čius? Na, bet juk su bul­vėm pas mus vis­kas bu­vo ge­rai“, – aiš­ki­na pen­si­nin­kė.
O me­no­ty­ri­nin­kas Ser­ge­jus Gra­bov­skis su­skai­čia­vo – už sa­vo al­gą ga­li nu­si­pirk­ti vos ke­lias ka­vos dė­žu­tes.
 
„Vis­ko yra, bet kai­nos la­bai ski­ria­si. Pa­vyz­džiui, ka­vos pro­duk­tų. Štai pa­ti pi­giau­sia ka­va. Ši­ta dė­žu­tė kai­na­vo apie 10 tūks­tan­čių rub­lių, da­bar kai­nuo­ja 32 tūks­tan­čius, o di­de­lė dė­žu­tė – 76 tūks­tan­čius rub­lių. Mes su su­ža­dė­ti­ne ap­skai­čia­vo­me, kad už ma­no at­ly­gi­ni­mą da­bar ga­li­me nu­pirk­ti aš­tuo­nias di­des­nes ka­vos dė­žu­tes“, – sa­ko Ser­ge­jus.
 
Bal­ta­ru­siai taip pat ne­su­pran­ta, kaip ly­giai to­kiu pat tem­pu ga­li brang­ti ne tik įvež­ti­nės, bet ir bal­ta­ru­siš­kos pre­kės. Ke­lis­kart pa­bran­go bul­vės, ki­ti že­mės ūkio pro­duk­tai. Ir net­gi, kaip va­di­na pa­tys bal­ta­ru­siai, vie­ti­nės ga­my­bos „pro­le­ta­ri­nis tu­a­le­ti­nis po­pie­rius“.
 
Anot S.Gra­bov­skio, bal­ta­ru­siš­kos ga­my­bos tu­a­le­ti­nis po­pie­rius da­bar kai­nuo­ja 2 790 rub­lių, prieš de­val­va­ci­ją jo kai­na bu­vo apie 1500 rub­lių. „Bet juk po­pie­rius ga­mi­na­mas iš bal­ta­ru­siš­kos ža­lia­vos. Ir žmo­nes kan­ki­na bū­tent šis klau­si­mas, ko­dėl taip pat brangs­ta ne tik im­por­ti­niai, bet ir bal­ta­ru­siš­ki pro­duk­tai“, – svars­to kal­bin­tas vy­riš­kis.
 
Vis dėl­to bal­ta­ru­siai yra kan­trūs. Ir tik re­tas bur­no­ja ant A.Lu­ka­šen­kos ar yra nu­si­tei­kęs keis­ti val­džią. Ty­liai svars­to, kad gal­būt ga­lė­tų kas nors pa­keis­ti A.Lu­ka­šen­ką, bet pas­ta­ra­sis val­džios už­leis­ti tik­rai ne­ke­ti­na.
Nors eks­per­tai ne­abe­jo­ja, kad Bal­ta­ru­si­jos sun­kme­tis anks­čiau ar vė­liau baig­sis, ta­čiau bent kol kas A.Lu­ka­šen­kos pa­dė­tis – ne­pa­vy­dė­ti­na.
 
 
Bal­ta­ru­si­jo­je – Ru­si­jos in­va­zi­ja
 
Tai, kuo šis sun­kme­tis baig­sis Bal­ta­ru­si­jai, nie­kas ne­si­ryž­ta prog­no­zuo­ti. Ir dau­gu­ma sce­na­ri­jų yra niū­rūs. Vi­suo­se sce­na­ri­juo­se vy­rau­ja Ru­si­ja, mat ji kol kas vie­nin­te­lė ma­to­ma kaip Bal­ta­ru­si­jos gel­bė­to­ja.
 
Anot fi­nan­sų ana­li­ti­ko Ri­man­to Rudz­kio, A.Lu­ka­šen­kos pa­dė­tis yra ne­pa­vy­dė­ti­na. Va­di­na­si, ir vi­sos Bal­ta­ru­si­jos.
 
„Tu­rint gal­vo­je as­me­ni­nius ne­su­si­ta­ri­mus ir sa­vo­tiš­ką vi­sa­ga­lio Ru­si­jo­je Vla­di­mi­ro Pu­ti­no ir Bal­ta­ru­si­jos pre­zi­den­to prieš­prie­šą, šiuo me­tu pa­dė­tis yra to­kia, kad Ru­si­ja yra ko­ne vie­nin­te­lė da­bar­ti­nės būk­lės gel­bė­to­ja.“
 
Bet Ru­si­ja mai­nais už pa­ra­mą sie­kia nau­dos. Vie­nas di­džiau­sių jos sie­kių – stam­biau­sių stra­te­gi­nių Bal­ta­ru­si­jos įmo­nių kon­tro­lė. Nors A.Lu­ka­šen­kai tai – skaus­min­gas spren­di­mas, jis ga­li bū­ti vie­nin­te­lis – su Va­ka­rų de­mo­kra­tijomis Bal­ta­ru­si­jos pre­zi­den­tas su­de­gi­no til­tus, gruo­džio mė­ne­sį per pre­zi­den­to rin­ki­mus su­so­di­nęs opo­zi­ci­jos kan­di­da­tus į ka­lė­ji­mą.
 
Va­di­mas Vo­lo­vo­jus, VšĮ Ge­o­po­li­ti­nių stu­di­jų cen­tras vyr. eks­per­tas, sa­ko, kad A.Lu­ka­šen­kai Ru­si­jos są­ly­gos tik­rai ne­pri­im­ti­nos.
 
„Ži­no­ma, jis ne­no­ri su­tik­ti su nau­jo kre­di­to są­ly­go­mis. Nes jis bus pri­vers­tas iš­par­duo­ti vi­sus stra­te­gi­nius ak­ty­vus, va­di­na­si, jis pra­ras sa­vo eko­no­mi­nės sis­te­mos kon­tro­lę.“
 
„Bal­ta­ru­si­ja, kaip pla­ni­nė eko­no­mi­ka, il­gą lai­ką gy­ve­no ne pa­gal ga­li­my­bes. Iš es­mės gy­ve­ni­mas vy­ko va­liu­ti­niais kre­di­tais iš už­sie­nio, pir­miau­sia – iš Ru­si­jos, ir tik­riau­sia po pre­zi­den­to rin­ki­mų, kai ta­po aiš­ku, jog Pre­zi­den­tu taps Aliak­san­dras Lu­ka­šen­ka, ru­sai per­ėjo prie ki­tos sa­vo stra­te­gi­nio pla­no da­lies – Bal­ta­ru­si­jos eko­no­mi­nio „pri­si­ri­ši­mo“ prie sa­vęs. O ka­dan­gi Bal­ta­ru­si­ja jau įsto­jo į mui­tų są­jun­gą ir taps ben­dros eko­no­mi­nės erd­vės na­re, bu­vo nu­spręs­ta, kad pats lai­kas pra­dė­ti ak­ty­vius veiks­mus eko­no­mi­nė­je sri­ty­je“, – svars­to V.Vo­lo­vo­jus.
 
Jis ne­at­me­ta ga­li­my­bės, kad Bal­ta­ru­si­ja ap­skri­tai ga­li iš­nyk­ti kaip vals­ty­bė – ne iš že­mė­la­pio, o de fac­to.
 
„No­rė­da­mas iš­lik­ti val­džio­je A.Lu­ka­šen­ka po trupu­tį par­duo­da Bal­ta­ru­si­ją Ru­si­jai. Bus su­pirk­ti pa­grin­di­niai ak­ty­vai, pas­kui vi­sa tai bus fi­nan­suo­ja­ma iš Ru­si­jos ban­ki­nės sis­te­mos, vi­sa fi­nan­sų eko­no­mi­nė sis­te­ma per­eis į Ru­si­jos kon­tro­lę. Per­spek­ty­va – įves­ti ben­drą­ją va­liu­tą“, – po­li­to­lo­gas prog­no­zuo­ja liūd­ną Bal­ta­ru­si­jos at­ei­tį.
 
Tie­sa, ne vi­si nu­ra­šo A.Lu­ka­šen­ką ir Bal­ta­ru­si­ją kaip be­vil­tiš­ką vals­ty­bę. Ver­sli­nin­kai, dir­ban­tys su šia rin­ka daug me­tų, vi­lia­si ten dar dau­giau in­ves­tuo­ti ar­ti­miau­sio­je at­ei­ty­je. Vis­val­das Ma­ti­jo­šai­tis, ver­sli­nin­kas, sa­ko, kad nie­kas ne­pa­liks vi­du­ry­je Eu­ro­pos „juo­do­sios sky­lės“.
 
„Blo­giau­sio ti­kė­tis ne­no­ri­me, nes Bal­ta­ru­si­jo­je yra de­šimt mi­li­jo­nų žmo­nių, kaip aš ir mi­nė­jau, vi­du­ry­je Eu­ro­pos, Bal­ta­ru­si­ja yra ap­sup­ta pro­tin­gų ir ge­rai iš­si­vys­čiu­sių vals­ty­bių. Var­gu ar kas no­rė­tų skan­din­ti dar la­biau...“ – sa­ko V.Ma­ti­jo­šai­tis.
 
Eko­no­mis­tas R.Rudz­kis sa­ko, kad dau­ge­liu as­pek­tų Bal­ta­ru­si­ja yra daug pra­na­šes­nė net už Uk­rai­ną ar Ru­si­ją – Bal­ta­ru­si­jo­je yra dau­giau tvar­kos, ma­žiau cha­o­so ir aiš­kes­nės veik­los tai­syk­lės. O šios ša­lies pra­mo­nė – tik­rai nemen­kas kąs­ne­lis in­ves­tuo­to­jams.
 
„Bal­ta­ru­si­jos eks­por­tas yra ga­na di­de­lis, jos pu­sė eks­por­to ei­na į Eu­ro­pos Są­jun­gą. Mes ži­no­me, kiek ji daug eks­por­tuo­ja naf­tos pro­duk­tų. Ji tu­ri vie­ną ga­lin­giau­sių pa­sau­ly­je trą­šų ga­myk­lų. Tai yra mil­ži­niš­ka ga­myk­la. Pa­tys bal­ta­ru­siai ją no­ri par­duo­ti, jos kai­na – apie 20 mi­li­jar­dų do­le­rių. Ir že­mės ūkis yra ga­na ge­rai iš­plė­to­tas, ir mais­to pra­mo­nė vi­sai ne­blo­gai at­ro­do“, – dė­lio­ja R.Rudz­kis.
 
„Kam yra te­kę bū­ti Bal­ta­ru­si­jo­je, tai Bal­ta­ru­si­ja da­ro daug ge­res­nį įspū­dį ne­gu Ru­si­ja“, – sa­ko eks­per­tas. Ru­si­ją pa­na­šus sun­kme­tis bu­vo su­krė­tęs prieš kiek dau­giau nei de­šimt me­tų.
 
Straips­nis pa­reng­tas pa­gal TV3 laidą „Sa­vai­tės ko­men­ta­rai”
 
  

Komentarai

Naujausi straipsniai