Indrė Makaraitytė, savaitraštis ATGIMIMAS   |   2011-12-07

„Stogų“ Lietuva

  
„Stogų“ Lietuva

Nomenklatūriniai draugų būreliai valdo Lietuvą. Tai gal gerai, kad vis dėlto yra, kas galvas kapoja? Val­das Adam­kus sa­vo kny­go­je už­si­mi­nė bu­vęs šo­ki­ruo­tas dėl to, kad tuo­me­ti­nę Ūkio mi­nis­te­ri­ją iš­ties val­do vals­ty­bės tar­nau­to­jas Ani­ce­tas Ig­no­tas, o ne mi­nist­ras ar juo la­biau koks nors prem­je­ras, at­sa­kin­gas už vi­sos Vy­riau­sy­bės veik­lą. Prieš įta­kin­gą­jį Ūkio mi­nis­te­ri­jos sek­re­to­rių net tei­sė­sau­ga bu­vo be­dan­tė. Kas, kad V.Adam­kus ope­ra­ty­vi­nę pa­žy­mą per kur­je­rį tą pa­čią die­ną nu­siun­tė tuo­me­čiam prem­je­rui Ge­di­mi­nui Kir­ki­lui.

G.Kir­ki­las šian­dien tik gūž­čio­ja pe­čiais, esą jam Ig­no­to te­ma ne­įdo­mi. Aiš­ku, kur bus įdo­mi, jei Ig­no­tą, val­džiu­sį ge­le­ži­ne ran­ka vi­są Lie­tu­vos ener­ge­ti­ką ir gal­būt ga­vu­sį iš tuo­me­tės „Ru­bi­con group“ so­li­dų at­ly­gį už pro­tek­ci­jas vals­ty­bės ko­ri­do­riuo­se, su­ge­bė­jo at­sta­ty­din­ti tik nau­jo­ji val­džia. Ir tai – tam, kad at­si­kra­ty­tų A.Ig­no­to, esą rei­kė­jo įsteig­ti Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ją.
A.Ig­no­to ga­lia bu­vo iš­ties ne jis pats, o jo „sto­gas“. Vie­ša pa­slap­tis, kad tai bu­vo a.a. Al­gir­das Bra­zaus­kas. Bet to­kių ig­no­tų Lie­tu­vo­je – ne vie­nas. „Sno­ro“ griū­tis at­sklei­dė, kiek vis dėl­to daug Lie­tu­vo­je reiš­kia ir ko­kią įta­ką tu­ri se­niai nau­ji no­men­kla­tū­ros kla­nai.
 
Lie­tu­vos ban­ke ke­lio­li­ka me­tų dir­bo toks val­di­nin­kas Ka­zi­mie­ras Ra­mo­nas. Jis bu­vo at­sa­kin­gas už kre­di­to įstai­gų prie­žiū­rą. Tai­gi vi­sus ban­kus. „Sno­ro“ pro­ble­mos jis ne­ma­tė li­gi pat tos aki­mir­kos, kol jis bu­vo na­cio­na­li­zuo­tas. Ne­ga­na to, sa­vo kal­tės dėl to, kad ga­lė­jęs pra­žiū­rė­ti au­gan­čias pro­ble­mas „Sno­re“, ne­ma­tė nei anks­čiau, nei da­bar, kai bu­vo ap­tik­ta, jog vie­to­je de­kla­ruo­tų 8 mi­li­jar­dų „Sno­re“ yra 3,4 mi­li­jar­do ma­žiau tur­to. Lie­tu­vos ban­ko nau­jo­ji va­do­vy­bė, dir­ban­ti nuo ba­lan­džio, K.Ra­mo­ną at­lei­do, šiurkš­čiai ta­riant, už tai, kad jis ne­at­li­ko sa­vo pa­rei­gų, ta­čiau grei­čiau­siai su K.Ra­mo­nu su­si­tiks teis­me.
 
Val­di­nin­kai šiais lai­kais gud­rūs – jie ži­no, kad vals­ty­bė net prieš di­džiau­sius va­gis kar­tais yra tie­siog ne­įga­li ir pri­va­lo su­mo­kė­ti iš­ei­ti­nes kom­pen­sa­ci­jas bei dar pri­teis­ti teis­mo iš­lai­das.
 
Juk teis­mas ne­krei­pia dė­me­sio į to­kias de­ta­les, kad K.Ra­mo­nas su žmo­na per­nai da­ly­va­vo „Sno­ro“ ban­ko va­do­vo ir vie­no sa­vi­nin­kų Rai­mon­do Ba­ra­naus­ko sū­naus ves­tu­vė­se. Tai – ne įro­dy­mas. Tai – tik epi­zo­das iš šio žmo­gaus as­me­ni­nio gy­ve­ni­mo...
 
Aki­vaiz­du, kad K.Ra­mo­nas vei­kė ne vie­nas. Jis bu­vo tik ban­ko tar­nau­to­jas, jam virš gal­vos, šiurkš­čiai ta­riant, „sto­vė­jo“ vi­sa val­dy­ba ir jos va­do­vas Rei­nol­di­jus Šar­ki­nas. Ke­lio­li­ka me­tų. Jiems val­dant gi­mė „Sno­ras“, jiems val­dant šio ban­ko in­dė­li­nin­kai ir kre­di­to­riai ta­po gal­būt nu­si­kals­ta­mų sche­mų įkai­tais.
Ki­ta ver­tus, K.Ra­mo­nas – tik varž­te­lis. Svar­bus, įta­kin­gas, bet tik varž­te­lis. Virš jo bu­vo daug gal­vų, o iš „Sno­ro“ at­ly­gį, ir le­ga­lų taip pat, ga­vo tik­rai ne pas­ku­ti­niai žmo­nės šio­je vals­ty­bė­je. „Sno­re“ sa­vo mi­li­jo­nus lai­kė Lie­tu­vos tau­ti­nis olim­pi­nis ko­mi­te­tas, dau­gy­bė sa­vi­val­dy­bių ir net po­li­ci­ja, ku­ri vi­sa­da skun­džia­si lė­šų trū­ku­mu. Da­bar to­ji sky­lė pra­si­plė­tė ke­lio­li­ka mi­li­jo­nų.
 
Ži­no­te, ko­dėl? Ogi to­dėl, kad „ber­niu­kus“ vie­ni­jo ben­dras sai­tas. „Sno­ro“ val­dy­bo­je dar­ba­vo­si ir dėl na­cio­na­li­za­ci­jos kro­ko­di­lo aša­ras lie­jo bu­vęs vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ras Ro­ma­sis Vai­tie­kū­nas. Ban­ko Sau­gos de­par­ta­men­to di­rek­to­riu­mi dir­bo bu­vęs Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos va­das Al­gi­man­tas Son­gai­la, „Sno­ro“ Vin­di­ka­ci­jos tar­ny­bos va­do­vu iki tap­da­mas po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­niu ko­mi­sa­ru dir­bo ir Viz­gir­das Te­ly­čė­nas.
Nė vie­nas jų nie­ka­da ne­ma­tė, kad dir­ba ban­ke, ku­ris pra­dan­gi­no be­veik 4 mi­li­jar­dus Lie­tu­vos in­dė­li­nin­kų pi­ni­gų.
 

  

Komentarai

Naujausi straipsniai