Tiesa.com, URM   |   2019-03-23

Socialinės išmokos ir „Brexit“: viskas, ką turite žinoti

  
Socialinės išmokos ir „Brexit“: viskas, ką turite žinoti
© pixabay.com

Kas nutiks su mano senatvės pensija? Ar po „Brexito“ galėsiu pretenduoti į lietuvišką pensiją? Ar man priklauso motinystės išmoka? Ar turiu teisę gauti kokias nors išmokas, kol rasiu darbą? Šiame straipsnyje rasite atsakymus į jums rūpinčius klausimus.

PENSIJOS
Kas nutiks su mano JK gaunama senatvės pensija, jeigu po „Brexito“ grįšiu gyventi į Lietuvą?
 
Jei įsigalios susitarimas dėl JK išstojimo iš ES, vadovaujantis jo nuostatomis, iki 2020 m. pabaigos bus nustatytas pereinamasis laikotarpis, kurio metu socialinės apsaugos srityje toliau bus taikomi ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentai, t. y. Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 ir Reglamentas (EB) Nr. 987/2009 (toliau – koordinavimo reglamentai).
 
Vienas iš svarbiausių šių reglamentų principų yra socialinės apsaugos išmokų eksportas. Taigi jeigu asmuo JK iki „Brexito“ gaudavo senatvės pensiją ir po „Brexito“ grįžta gyventi į Lietuvą, JK paskirta pensija ir toliau jam bus mokama.
 
Pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, tikėtina, kad bus inicijuojamos derybos dėl tarptautinės sutarties su JK socialinės apsaugos srityje sudarymo, kurioje bus nustatyti nauji reikalavimai dėl išmokų mokėjimo. 
 Jeigu JK išstos iš ES be išstojimo susitarimo, klausimas dėl JK paskirtų pensijų mokėjimo Lietuvoje bus sprendžiamas pagal JK nacionalinius teisės aktus. 

 
Kas nutiks su mano Lietuvoje gaunama senatvės pensija, jeigu po „Brexito“ grįšiu gyventi į JK? 

 
Jeigu įsigalios susitarimas dėl JK išstojimo iš ES, vadovaujantis jo nuostatomis, iki 2020 m. pabaigos bus nustatytas pereinamasis laikotarpis, kurio metu socialinės apsaugos srityje toliau bus taikomi koordinavimo reglamentai. Pensijos gavėjui persikėlus gyventi į JK, jam bus ir toliau mokama Lietuvoje paskirta pensija. 

Jeigu JK išstos iš ES be išstojimo susitarimo, Lietuvos pensijos gavėjui, po „Brexito“ persikėlusiam gyventi į JK, ir toliau bus mokama paskirta pensija, jeigu jis yra įgijęs ne mažesnį kaip minimalųjį stažą atitinkamos rūšies pensijai gauti ir visą šį stažą įgijo dirbdamas Lietuvos įmonėse arba jeigu jis yra reabilituotas politinis kalinys ar tremtinys, dalį stažo įgijęs kalinimo metu ar tremtyje.
 
Jeigu pensijos gavėjas yra įgijęs ne mažesnį kaip minimalųjį stažą atitinkamos rūšies pensijai gauti dirbdamas Lietuvos įmonėse, tačiau į jo stažą buvo įskaityti laikotarpiai, įgyti dirbant užsienio valstybėse, pensija perskaičiuojama tik pagal stažo, įgyto dirbant Lietuvos įmonėse, duomenis ir mokama jau perskaičiuota. 

 
Ar, skiriant pensiją Lietuvoje, bus atsižvelgta į stažą, įgytą dirbant JK prieš „Brexitą“ ir po jo? 

 
Jeigu įsigalios susitarimas dėl JK išstojimo iš ES, vadovaujantis jo nuostatomis, iki 2020 m. pabaigos bus nustatytas pereinamasis laikotarpis, kurio metu socialinės apsaugos srityje toliau bus taikomi koordinavimo reglamentai. Pereinamuoju laikotarpiu pensijos bus skiriamos vadovaujantis koordinavimo reglamentų nuostatomis, t. y. nustatant teisę į pensiją bus sumuojamas ES valstybėse narėse ir JK įgytas stažas, tačiau kiekviena valstybė mokės pensiją tik pagal joje įgytą stažą. 

 
Jeigu JK išstos iš ES be išstojimo susitarimo, kad būtų apsaugotos įgytos socialinės apsaugos teisės, planuojama keisti Socialinio draudimo pensijų įstatymą ir nustatyti, kad stažas, įgytas JK iki „Brexito“ , bus įskaitomas nustatant teisę į pensiją koordinavimo reglamentuose nustatyta tvarka, t. y. ta tvarka, kuri galioja šiuo metu. 

Tačiau svarbu atkreipti dėmesį, kad po „Brexito“ JK nebus taikomos koordinavimo reglamentuose nustatytos procedūros dėl stažo patvirtinimo ir keitimosi informacija, todėl patartina asmenims, kurie po „Brexito“ planuoja iš JK grįžti į Lietuvą, prieš išvažiuojant iš JK, kreiptis dėl dokumentų, patvirtinančių jų stažą, įgytą JK. 

 
Klausimas dėl stažo, įgyto JK po „Brexito“ , įskaitymo, skiriant pensijas Lietuvoje, bus sprendžiamas inicijuojant derybas dėl tarptautinės sutarties su JK socialinės apsaugos srityje sudarymo. 
Esu JK pilietis, gyvenantis Lietuvoje ir darbo stažą įgijęs Lietuvoje.
 
Ar po „Brexito“ galėsiu pretenduoti į lietuvišką pensiją?
 
Lietuvoje senatvės pensiją gali gauti asmenys, atitinkantys nustatytus amžiaus ir socialinio pensijų draudimo stažo reikalavimus: yra sukakę nustatytą senatvės pensijos amžių; 
 turi minimalų socialinio pensijų draudimo stažą, nustatytą senatvės pensijai gauti (minimalus stažas 
senatvės pensijai gauti – 15 metų). 

 
Taigi skiriant socialinio draudimo senatvės pensiją, į pilietybę neatsižvelgiama. 
 Nustatant teisę į pensiją, bus atsižvelgta į kitose ES valstybėse narėse, taip pat ir JK iki „Brexito“ , įgytą stažą. 
Jeigu įsigalios susitarimas dėl JK išstojimo iš ES, vadovaujantis jo nuostatomis, iki 2020 m. pabaigos bus nustatytas pereinamasis laikotarpis, kurio metu socialinės apsaugos srityje toliau bus taikomi koordinavimo reglamentai.
Todėl, nustatant teisę į pensiją, bus sumuojamas ES valstybėse narėse ir JK įgytas stažas, tačiau kiekviena valstybė mokės pensiją tik pagal joje įgytą stažą. 
 Jeigu JK išstos iš ES be išstojimo susitarimo, siekiant apsaugoti įgytas socialinės apsaugos teises planuojama keisti Socialinio draudimo pensijų įstatymą ir nustatyti, kad stažas, įgytas JK iki „Brexito“ , bus įskaitomas nustatant teisę į pensiją koordinavimo reglamentuose nustatyta tvarka, t. y. ta tvarka, kuri galioja šiuo metu. 

 
Ar JK mokės Lietuvoje pensiją pagal JK įgytą stažą, priklausys nuo JK nacionalinių teisės aktų. 

 
SOCIALINIO DRAUDIMO IŠMOKOS
 
Jei ateityje nuspręsiu išvykti iš JK, ar galėsiu Lietuvoje gauti socialines išmokas, kurias gaunu JK? 

 
• Jeigu įsigalios susitarimas dėl JK išstojimo iš ES, vadovaujantis jo nuostatomis, iki 2020 m. pabaigos bus nustatytas pereinamasis laikotarpis, kurio metu socialinės apsaugos srityje toliau bus taikomi koordinavimo reglamentai.
 
ES lygiu koordinuojamos visos svarbiausios socialinės apsaugos sritys, taigi ir visų socialinės apsaugos išmokų – ligos ir motinystės išmokų, netekto darbingumo pensijų, senatvės pensijų, maitintojo netekimo (našlių / našlaičių) pensijų, išmokų dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų, nedarbo išmokų ir išmokų vaikams – skyrimas bei mokėjimas.
 
Jeigu Jūsų gaunama išmoka patenka į koordinavimo reglamentų taikymo sritį, persikėlus gyventi į Lietuvą, paskirta išmoka ir toliau bus mokama. Atkreipiame dėmesį, kad dėl išmokų šeimai ir nedarbo išmokų mokėjimo į kitą valstybę koordinavimo reglamentuose nustatytos papildomos sąlygos. Dėl išmokų mokėjimo, pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, bus inicijuojamos derybos dėl tarptautinės sutarties su JK socialinės apsaugos srityje sudarymo. 

 
Jeigu JK išstos iš ES be išstojimo susitarimo, JK paskirtos socialinės išmokos bus mokamos į Lietuvą, kaip nustatyta JK nacionaliniuose įstatymuose. 

 
Ar iki „Brexito“ Lietuvoje paskirtos socialinio draudimo išmokos bus eksportuojamos į JK?
 
Taip, iki „Brexiot“ Lietuvoje paskirtos socialinio draudimo išmokos bus mokamos ir po „Brexito“ iki teisės į tas išmokas pabaigos. 

 
LIGOS, MOTINYSTĖS, TĖVYSTĖS IŠMOKOS 

 
Ar bus atsižvelgta į stažą, įgytą JK iki „Brexito“, skiriant ligos ar motinystės, tėvystės socialinio draudimo išmokas Lietuvoje?
 
Taip, skiriant ligos ar motinystės, tėvystės socialinio draudimo išmokas Lietuvoje, bus atsižvelgta į stažą, įgytą JK iki „Brexito“. Jeigu įsigalios susitarimas dėl JK išstojimo iš ES, jame numatytu pereinamuoju laikotarpiu nedarbo draudimo stažas bus sumuojamas vadovaujantis koordinavimo reglamentais, Jei JK išstos iš ES be susitarimo, bus parengtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 86 „Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas, kuriuo bus siekiama užtikrinti, kad, nustatant teisę į ligos ar motinystės socialinio draudimo išmoką, bus atsižvelgta į JK iki „Brexito“ įgytą draudimo stažą koordinavimo reglamentuose nustatyta tvarka. 

 
Ar man priklauso motinystės išmoka, jeigu paskutinė darbovietė buvo JK, o vaikas yra Lietuvos pilietis?
 

 Lietuvoje motinystės išmokos skyrimas nepriklauso nuo vaiko pilietybės. Teisę gauti motinystės išmoką už nėštumo ir gimdymo laikotarpį turi asmuo, kuris:
 
–  yra apdraustas motinystės socialiniu draudimu; 

 
–  įstatymų nustatyta tvarka yra išleistas nėštumo ir gimdymo atostogų, išskyrus atvejus, kai 
apdraustas asmuo prilyginamas asmeniui, išleistam nėštumo ir gimdymo atostogų, taip pat atvejus, 
nustatytus Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje;
 

 –  iki pirmosios nėštumo ir gimdymo atostogų dienos turi ne trumpesnį kaip 12 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius motinystės socialinio draudimo stažą.
 
Jeigu Lietuvoje turimo socialinio draudimo stažo 
nepakaks teisei į motinystės išmoką įgyti, bus atsižvelgta į JK iki „Brexito“ įgytą stažą. 

 
Motinystės išmokos skyrimo pagrindas – nustatyta tvarka išduotas elektroninis nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimas.
 
• Jeigu įsigalios susitarimas dėl JK išstojimo iš ES, jame numatytu pereinamuoju laikotarpiu motinystės socialinio draudimo stažas bus sumuojamas vadovaujantis koordinavimo reglamentais,. Jei JK išstos iš ES be susitarimo, bus parengtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 86 „Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo projektas, kuriuo bus siekiama užtikrinti, kad, nustatant teisę į motinystės išmoką, bus atsižvelgta į JK iki „Brexit“ įgytą motinystės socialinio draudimo stažą koordinavimo reglamentuose nustatyta tvarka.
 
NEDARBO DRAUDIMO IŠMOKA
 
Ar galima po „Brexito“ gauti bedarbio pašalpą JK, o darbo ieškotis Lietuvoje?
 
Jeigu įsigalios susitarimas dėl JK išstojimo iš ES, vadovaujantis jo nuostatomis, iki 2020 m. pabaigos bus nustatytas pereinamasis laikotarpis, kuriuo socialinės apsaugos srityje toliau bus taikomi koordinavimo reglamentai. Koordinavimo reglamentuose numatyta galimybė bedarbiui, kuris vienoje valstybėje narėje gauna nedarbo išmoką, vykti ieškoti darbo į kitą valstybę narę ir toliau gauti paskirtą nedarbo išmoką.
 
Koordinavimo reglamentuose nustatytos papildomos sąlygos dėl nedarbo išmokos mokėjimo į kitą valstybę narę atvykusiems bedarbiams. Bedarbis turi būti registruotas JK užimtumo tarnyboje bent 4 savaites iki išvykimo į Lietuvą ir gauti JK nedarbo išmoką.
 
Prieš išvykdamas jis turi kreiptis dėl PD U2 dokumento išdavimo JK. Gavęs PD U2 dokumentą ir atvykęs į Lietuvą, jis per 7 dienas turi įsiregistruoti Užimtumo tarnybos Klientų aptarnavimo departamento skyriuje pagal gyvenamąją vietą ir pateikti JK gautą PD U2 dokumentą.
 
Bedarbiui bus mokama tokio dydžio nedarbo išmoka, kokią paskyrė PD U2 dokumentą išdavusi įstaiga, ji bus mokama ne ilgiau kaip iki datos, nurodytos dokumente. 
 Jeigu JK išstos iš ES be išstojimo susitarimo, klausimas dėl JK paskirtų nedarbo išmokų mokėjimo bedarbiui, jam išvykus į Lietuvą, bus sprendžiamas pagal JK nacionalinius teisės aktus. 

 
Ar bus atsižvelgta į stažą, įgytą JK iki „Brexito“, skiriant nedarbo draudimo išmoką Lietuvoje? 

 
Nustatant teisę į nedarbo draudimo išmoką, bus sumuojamas ir JK iki „Brexito“ įgytas nedarbo draudimo stažas. Jeigu įsigalios susitarimas dėl JK išstojimo iš ES, jame numatytu pereinamuoju laikotarpiu nedarbo draudimo stažas bus sumuojamas, vadovaujantis koordinavimo reglamentais, Jei JK išstos iš ES be susitarimo, bus parengtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1656 „Dėl Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatų ir Dalinio darbo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas, kuriuo bus siekiama užtikrinti, kad, nustatant teisę į nedarbo draudimo išmoką, bus atsižvelgta į JK iki „Brexito“ įgytą nedarbo draudimo stažą koordinavimo reglamentuose nustatyta tvarka. 

 
Tačiau būtina atkreipti dėmesį, kad, vadovaujantis koordinavimo reglamentais, skiriant nedarbo draudimo išmoką, kitoje valstybėje narėje įgytas stažas sumuojamas tik tada, jeigu paskutinis draudimo laikotarpis buvo Lietuvoje. Pavyzdžiui, asmuo 5 metus dirbo JK, vėliau grįžo į Lietuvą, įsidarbino, tačiau po 1 mėnesio neteko darbo ir kreipėsi į Užimtumo tarnybą.
 
Šiuo atveju nustatant jo teisę į nedarbo draudimo išmoką, bus atsižvelgta į Lietuvoje ir JK jo įgytą stažą. 

 
SOCIALINĖS PARAMOS IŠMOKOS
 
Ar Lietuvos socialinės išmokos, kurių mokėjimas susijęs su gyvenamąja vieta, bus ir toliau mokamos JK po „Brexito“?
 
Jeigu įsigalios susitarimas dėl JK išstojimo iš ES, vadovaujantis jo nuostatomis, iki 2020 m. pabaigos bus nustatytas pereinamasis laikotarpis, kuriuo socialinės apsaugos srityje toliau bus taikomi koordinavimo reglamentai.
 
Vienas iš svarbiausių koordinavimo reglamentų principų yra socialinės apsaugos išmokų eksportas. Taigi jeigu asmuo iki JK išstojimo iš ES, gyvendamas JK, gaudavo socialinę išmoką iš Lietuvos (pvz., tikslinę kompensaciją), ji bus mokama ir po „Brexito“ . 

 
Jeigu JK išstos iš ES be susitarimo, po „Brexito“ JK nebus taikomi koordinavimo reglamentai ir išmokos, kurios siejamos su gyvenamąja vieta Lietuvoje, nebus mokamos JK. 

 
Tačiau būtina atkreipti dėmesį, kad jeigu asmuo Lietuvoje iki „Brexito“ gaudavo socialinės paramos išmoką, kuri nepatenka į koordinavimo reglamentų taikymo sritį (pvz., kompensaciją už šildymą) arba kuri, vadovaujantis koordinavimo reglamentais, mokama pagal gyvenamąją vietą (pvz., šalpos senatvės pensija), ir po „Brexito“ tas asmuo persikelia gyventi į JK, minėtų išmokų mokėjimas bus nutrauktas, nesvarbu, ar bus susitarta dėl JK išstojimo, ar nebus. 

 
Ar, grįžęs (-usi) iš JK į Lietuvą, turiu teisę gauti kokias nors išmokas, kol rasiu darbą? 

 
Dėl socialinės paramos skyrimo galima kreiptis į savivaldybės administracijos pagal gyvenamąją vietą socialinės paramos skyrių. Daugiau informacijos apie socialinę paramą Lietuvoje – https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/socialine-parama-seimoms-ir-vaikams. 

 
Asmenys, kurie yra įsiregistravę Užimtumo tarnyboje ir kuriems suteiktas bedarbio statusas, gali gauti nedarbo draudimo išmoką. Daugiau informacijos apie teisės į nedarbo draudimo išmoką nustatymą ir nedarbo draudimo išmokos mokėjimą – https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialinis-draudimas/socialinio- draudimo-ismokos/nedarbo-socialinis-draudimas (daugiau informacijos žr. skyriuje „Nedarbo draudimo išmoka“). 

 
Kokios paramos gali tikėtis šeima, apsisprendusi grįžti į Lietuvą po „Brexito“ ? 

 
Kiekvienos šeimos situacija yra individuali. Dėl socialinės paramos skyrimo galima kreiptis į savivaldybės administracijos pagal gyvenamąją vietą socialinės paramos skyrių. Daugiau informacijos apie socialinę paramą Lietuvoje – https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/socialine-parama-seimoms-ir- vaikams. 

 
Esu Lietuvos pilietis. Daugiau nei 10 metų dirbau JK, dabar esu pensijoje ir gyvenu Lietuvoje. Ar mano JK valstybinė pensija po „Brexito“ nebus indeksuojama?
 
Jeigu įsigalios susitarimas dėl JK išstojimo iš ES, vadovaujantis jo nuostatomis, iki 2020 m. pabaigos bus nustatytas pereinamasis laikotarpis, kurio metu socialinės apsaugos srityje toliau bus taikomi koordinavimo reglamentai.
 
Koordinavimo reglamentuose nustatyta, kad jeigu pensijos gavėjas gyvena kitoje valstybėje narėje, jam paskirta pensija negali būti mažinama, taigi JK paskirta pensija bus indeksuojama tokia pat tvarka, kaip ir JK gyventojams. 

 
Dėl išmokų mokėjimo, pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, bus inicijuojamos derybos dėl tarptautinės sutarties su JK socialinės apsaugos srityje sudarymo. 

 
Jeigu JK išstos iš ES be išstojimo susitarimo, JK paskirtos pensijos bus mokamos į Lietuvą ir indeksuojamos, kaip nustatyta JK nacionaliniuose įstatymuose. 

 
IŠMOKA VAIKUI 

 
Jeigu visa šeima iš JK grįžta gyventi į Lietuvą, vaiko pinigai bus skiriami pagal Lietuvos teisės aktus, t. y. vaikai turės visas galimybes gauti 50 eurų vaiko pinigus už kiekvieną vaiką ir po 20 eurų priemoką kiekvienam vaikui, jeigu šeimoje yra 3 ar daugiau vaikų arba jeigu šeima nepasiturinti.
 

Jeigu vienas iš šeimos narių lieka gyventi ar dirbti JK, pradedami taikyti ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentai. Juose numatyta, kad šeima tuo pat metu už tą patį vaiką negali gauti visos išmokos ir Lietuvoje, ir kitoje valstybėje narėje. 

 
• Jei įsigalios susitarimas dėl JK išstojimo iš ES,, tuomet iki 2020 metų tęsis pereinamasis laikotarpis ir šeimai išmokos toliau bus mokamos pagal ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentus.
 
1 pavyzdys. Jeigu mama su vaiku grįžta gyventi į Lietuvą ir įsidarbina Lietuvoje, o vaiko tėvas lieka dirbti JK, šiuo atveju Lietuva mokės viso dydžio išmokas vaikui, kaip numatyta nacionalinėje teisėje, o JK mokės išmokų skirtumą.
 
2 pavyzdys. Jeigu mama su vaiku grįš gyventi į Lietuvą, tačiau Lietuvoje nedirbs ir nevykdys savarankiškos veiklos, o vaiko tėvas liks dirbti JK, tai Londonas mokės viso dydžio išmokas vaikui – Lietuva mokėtų išmokų skirtumą tuo atveju, jeigu lietuviški vaiko pinigai būtų didesni nei britiški.
 
Kiekviena šalis teisę į išmoką ir išmokos dydį nustato pagal nacionalinius teisės aktus. Jeigu JK išstos iš ES be susitarimo, išmokos vaikams bus mokamos pagal šalių nacionalinius teisės aktus. 


 
SOCIALINĖ PARAMA MOKINIAMS
 
Vaikams, kurie mokosi Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose ar pas kitą švietimo teikėją (išskyrus laisvąjį mokytoją) pagal bendrojo ugdymo programas, įregistruotas Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre (išskyrus suaugusiųjų ugdymo programas), ar priešmokyklinio ugdymo programą, gali būti skiriama socialinė parama.
 
Yra dvi socialinės paramos mokiniams rūšys:
 
1. mokinių nemokamas maitinimas – pusryčiai, pietūs, pavakariai, maitinimas mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose;

 
2. parama mokinio reikmenims įsigyti. Kokią socialinę paramą gali gauti mokiniai? Mokiniai iš mažas pajamas gaunančių šeimų turi teisę gauti nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti prasidedant naujiems mokslo metams.
 
Nemokamas maitinimas ir parama mokinio reikmenims (76 eurai vienam mokiniui per mokslo metus) įsigyti skiriama:
 
 • jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui (toliau – vidutinės pajamos vienam asmeniui) per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio (183 eurai); 

 
 • jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP dydžiai (244 eurai), atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas, šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų arba bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus; 

 
 • mokiniams, kurių vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį mažesnės nei 1,5 VRP dydžio (atskirais atvejais – 2 VRP dydžiai), gali būti skiriamas nemokamas maitinimas vasaros atostogų metu mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose.

  Savivaldybės administracija, įvertinusi konkrečios šeimos situaciją, išimties atvejais turi teisę skirti nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2,5 VRP dydžio (305 eurai). 


  Socialinės paramos mokiniams teikimas 
Mokinių nemokamas maitinimas teikiamas toje mokykloje, kurioje mokiniai mokosi, neatsižvelgiant į jų gyvenamąją vietą. Valstybinių mokyklų mokinių nemokamas maitinimas teikiamas švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtinta mokinių nemokamo maitinimo valstybinėse mokyklose tvarka, o savivaldybių ir nevalstybinių mokyklų mokiniams – savivaldybių tarybų patvirtinta mokinių nemokamo maitinimo savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose tvarka. 
Parama mokinio reikmenims įsigyti teikiama pagal gyvenamąją vietą, vadovaujantis savivaldybės tarybos patvirtinta paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarka. 


  Mokinių nemokamas maitinimas vasaros atostogų metu teikiamas mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose.

  Mokiniams vietoj nemokamo maitinimo negali būti išmokami pinigai. 
Pakeitus mokyklą, nemokamas maitinimas naujoje mokykloje pradedamas teikti nuo kitos darbo dienos, kai iš ankstesnės mokyklos buvo gauta pažyma apie mokinio teisę gauti nemokamą maitinimą. 

  

Žymos: Pašalpos, Pensija, Išmokos, Europos Sąjunga, brexit, Vaiko pinigai

Komentarai

Naujausi straipsniai