Indrė Makaraitytė, savaitraštis ATGIMIMAS   |   2011-11-22

Krizė banke persikėlė į laikraštį

  
Krizė banke persikėlė į laikraštį

Pa­si­ro­do, Lie­tu­vo­je op­ti­mis­tais bū­ti ne­ver­ta. Ypač dėl ver­slo ir ypač dėl stam­baus ver­slo in­ves­ti­ci­jų į ži­niask­lai­dą. „Lie­tu­vos ry­te“ ant­ra­die­nį pa­si­ro­dė straips­nis apie tai, kad Pre­zi­den­tė ir ki­tos jai pa­val­džios ins­ti­tu­ci­jos yra nu­si­tai­kiu­sios į vie­ną iš Lie­tu­vos ban­kų ir no­ri jį suž­lug­dy­ti. „Lie­tu­vos ry­to“ di­džiau­sias ak­ci­nin­kas yra ant­ri­nė ban­ko „Sno­ras“ įmo­nė, tad nie­kam be­veik ir ne­ki­lo abe­jo­nių, kad tas ban­kas, į ku­rį esą yra nu­si­tai­kiu­sios vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos, yra bū­tent „Sno­ras“.

Bu­vo daug svars­ty­mų, kaip ver­tin­ti tai, kad „Sno­ras“ in­ves­ta­vo į Lie­tu­vos ži­niask­lai­dą, nors iš es­mės ban­kams taip da­ry­ti drau­džia­ma įsta­ty­mais. Bet įsta­ty­mai bu­vo apei­ti, nes ak­ci­jos bu­vo per­im­tos už sko­las ir ant­ri­nės įmo­nės var­du. Ir, ki­ta ver­tus, iš­ties ne­jau­gi dėl kiek­vie­nos in­ves­ti­ci­jos rei­kia su­sirg­ti pa­ra­no­ja?
Ko­le­ga Ar­tū­ras Ra­čas sa­vo tin­kla­raš­ty­je taip pat ra­mi­no – „re­ak­ci­ja į šią ži­nią dau­ge­liu at­ve­jų bu­vo vie­na­reikš­miš­ka: ru­sai puo­la, ga­las lie­tu­viš­kai spau­dai. Juo­kin­ga, ir tiek. To­kia lie­tu­viš­ka pa­ra­no­ja…Nes iš tie­sų tai nie­ko ypa­tin­ga ir ne­nu­ti­ko. Tik ver­slas“. O jei ver­slas iš­min­tin­gas ir ieš­ko pel­nin­gų in­ves­ti­ci­jų, nie­ka­da ne­si­nau­dos ži­niask­lai­da sa­vo siau­riems in­te­re­sams.
 
O štai ėmė ir pa­si­nau­do­jo. Ne­daug trū­ko iki rim­tos pa­ni­kos, bet, at­ro­do, tai bu­vo pas­ku­ti­nis karšt­li­giš­kas jų pa­si­spar­dy­mas. „Lie­tu­vos ry­tu“ ak­ci­nin­kai pa­si­nau­do­jo pa­čiu šiurkš­čiau­siu bū­du – straips­nis pa­si­ro­dė be au­to­riaus, be jo­kių kon­kre­čių šal­ti­nių įro­dy­mų ir me­tė kal­ti­ni­mus pir­miau­siai Pre­zi­den­tei ir vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­joms. O iš­kart po pub­li­ka­ci­jos, anot pa­rei­gū­nų, pra­si­dė­jo pi­ni­gų te­kė­ji­mas iš „Sno­ro“ – kol kas ne­at­sklei­džia­ma, kiek ak­ci­nin­kai ir jų per­spė­ti di­die­ji in­dė­li­nin­kai ga­lė­jo pi­ni­gų iš­pum­puo­ti, bet tai pa­ska­ti­no Lie­tu­vos ban­ko spren­di­mą stab­dy­ti „Sno­ro“ veik­lą ir ban­ką na­cio­na­li­zuo­ti.
 
Ne­ga­na to, kad „Lie­tu­vos ry­tu“ pa­si­nau­do­jo di­džiau­sias ak­ci­nin­kas. Pa­rei­gū­nai sa­ko, kad iš es­mės ne tik dien­raš­čio pub­li­ka­ci­jos pa­grin­du, bet ir pa­čiam „Sno­ro“ ak­ci­nin­kų ga­li­mam pa­bė­gi­mui iš Lie­tu­vos in­for­ma­ci­jos da­vė pa­tys Lie­tu­vos tei­sė­sau­gi­nin­kai, ku­rie per­spė­jo tuos, kam tai bu­vo svar­bu. Kal­ba­ma, kad vie­nas iš sa­vi­nin­kų, Rai­mon­das Ba­ra­naus­kas, jau ant­ra­die­nį bu­vo iš­vy­kęs iš Lie­tu­vos. Juo pa­se­kė ir dar vie­nas val­dy­bos na­rys. Kaip jie su­ži­no­jo, kad ban­kui gre­sia rim­tos pro­ble­mos ir kad iš sa­vi­nin­kų ak­ci­jos bus per­im­tos?
 
Taip kad ru­siš­kos ban­ki­nės tra­di­ci­jos, pa­si­ro­do, prie­mo­nių ne­si­ren­ka ir nau­do­ja­si vis­kuo, kuo tik ga­li. Nors gal čia ap­skri­tai bet ku­rio gal­būt ne­są­ži­nin­go ver­slo vei­ki­mo prie­mo­nės?
Kas lau­kia „Lie­tu­vos ry­to“? Tur­būt tie­siog pa­na­šus li­ki­mas, kaip „Res­pub­li­kos“ ar ki­tų laik­raš­čių, į ku­rių in­for­ma­ci­ją ne­re­a­guo­ja­ma rim­tai.
 

  

Komentarai

Naujausi straipsniai